نام دوره App inventor Junior
دسته بندی کودکان
تعداد دوره 5
 App inventor Junior
توضیحات

دوره ها
1403/01/15 1403/02/23
دوشنبه17:45-19:15,چهار شنبه17:45-19:15
720,000 تومان
تمام شده
1402/12/05 1402/12/10
شنبه19:30-21:00
300,000 تومان
تمام شده
1402/11/26 1402/12/26
چهار شنبه10:15-11:45
720,000 تومان
تمام شده
1402/11/07 1402/12/08
شنبه17:45-19:15,سه شنبه17:45-19:15
720,000 تومان
تمام شده
1402/07/13 1402/09/16
پنج شنبه17:45-19:15
720,000 تومان
تمام شده