نام دوره scratch Advance
دسته بندی کودکان
تعداد دوره 5
 scratch Advance
توضیحات

مدت این دوره 25 ساع به تعداد 10جلسه 1 ساعت وربع خواهد بود. 

متقاضیان در ادامه ترم 3 در این ترم به پروژه می پردازند.

دوره ها
1402/11/26 1402/12/26
چهار شنبه16:00-17:30
0 تومان
تمام شده
1402/09/30 1402/12/24
پنج شنبه10:15-11:45
680,000 تومان
تمام شده
1402/07/15 1402/08/17
شنبه17:45-19:15,چهار شنبه17:45-19:15
680,000 تومان
تمام شده
1402/06/30 1402/08/08
یکشنبه17:45-19:15,پنج شنبه17:45-19:15
680,000 تومان
تمام شده
1401/11/30 1402/03/31
شنبه17:45-19:15
680,000 تومان
تمام شده